Zamknij

Usługi

Regulamin usług

Regulamin świadczenia usług

 

§ 1. Ogólne

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania umów i świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 

§ 2. Definicje

 1. ADM-media s.c. lub Usługodawca - ADM-MEDIA S.C. ADAM STANISŁAW KOLIBSKI, DARIUSZ PAWUSIAK z siedzibą w Lublinie przy ul. Długiej 5, pok. 58 (20-346 Lublin), NIP 712-281-51-03, REGON 432670460 reprezentowaną przez wspólników: Adama Kolibskiego oraz Dariusza Pawusiaka.
 2. Abonent lub Usługobiorca - podmiot, który zarejestrował konto na stronie WWW Usługodawcy.
 3. Konsument – osoba fizyczna, będąca Abonentem, która zawarła umowę z Usługodawcą w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 4. Administrator – Usługodawca lub pracownik Usługodawcy wyznaczony do zarządzania systemami, sieciami, serwerami lub usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
 5. Usługa – wybrana oferta lub produkt świadczony przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy o określonych cenach i parametrach.
 6. Panel Klienta – system udostępniany przez ADM-media s.c. na stronie https://klient.adm-media.pl, w którym Abonent rejestruje swoje indywidualne konta i posiada dostęp do wszystkich funkcji związanych z jego zarządzaniem, w tym z zarządzaniem zamówionymi Usługami.
 7. Sieć – wszystkie urządzenia połączone i komunikujące się ze sobą, związane ze świadczeniem usług.
 8. Łącze internetowe – łącze, za pomocą którego sieć Usługodawcy komunikuje się z urządzeniami innych operatorów oraz w innych lokalizacjach.
 9. Serwer – rodzaj urządzenia komputerowego, w ramach którego udostępniane są Usługi.
 10. System operacyjny – oprogramowanie obsługujące Serwer i umożliwiające udostępnianie Usług.
 11. Oferta – opis Usług, parametrów, cen i innych istotnych informacji dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę, udostępniony na stronie https://adm-media.pl lub w ofertach przesłanych na życzenie na adres E-Mail Usługobiorcy.
 12. Zgłoszenie – wiadomość, operacja, czynność, którą Usługobiorca zleca Usługodawcy i związaną z Usługą świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

§ 3. Zawieranie i obowiązywanie umów

 1. Umowa pomiędzy ADM-media s.c. i Abonentem zawierana jest drogą elektroniczną poprzez rejestrację Abonenta na stronie WWW Usługodawcy (https://klient.adm-media.pl) i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ADM-media s.c. na rzecz Abonenta Usług, zgodnie z Ofertą ADM-media s.c. i na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługa może być zamówiona przez Abonenta za pośrednictwem strony ADM-media s.c., Panelu Klienta lub za pośrednictwem adresu E-Mail.
 4. Usługa zostaje uruchomiona przez ADM-media s.c. zgodnie z § 4, na czas wskazany przez Abonenta w formularzu zamówienia lub zamówienia e-emailowego.
 5. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą upływu daty ważności Usługi.
 6. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta przed datą ważności Usługi w przypadku:
 7. niewywiązywania się przez ADM-media s.c. z Umowy, w szczególności poprzez świadczenie Usługi niezgodnie z Ofertą bądź niniejszym Regulaminem,
 8. niedotrzymanie przez ADM-media s.c. gwarancji dostępności usług, zgodnie z § 11 Regulaminu,
 9. W przypadku rozwiązania Umowy z winy ADM-media s.c., Abonentowi przysługuje zwrot wpłaty dokonanej za dane zamówienie lub okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna uprawniająca do takiego rozwiązania.
 10. Abonent zobowiązany jest do przesłania wypowiedzenia Umowy wraz ze wskazaniem przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej wystąpienia, na adres siedziby ADM-media s.c. lub drogą elektroniczną – przez Panel Klienta bądź na adres E-Mail ADM-media s.c.: biuro@adm-media.pl.
 11. Umowa może być rozwiązana przez ADM-media s.c. przed datą ważności Usługi w przypadku:
 12. niewywiązywania się z Umowy przez Abonenta lub naruszenia przez niego Regulaminu,
 13. wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
 14. wykorzystywania usługi w sposób, który działa na szkodę ADM-media s.c. lub innych jego Abonentów.
 15. podania nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych Abonenta,
 16. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta, Abonentowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za dane zamówienie bądź Usługę.
 17. O przyczynie rozwiązania Umowy ADM-media s.c. informuje Abonenta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej powstania. Informacja o rozwiązaniu Umowy przesyłana jest do Abonenta drogą elektroniczną, na adres E-Mail podany w Panelu Klienta, chyba że inna forma została uzgodniona na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. Abonent składa zamówienie na wybraną Usługę poprzez wysłanie odpowiedniego formularza na stronie https://klient.adm-media.pl, w Panelu Klienta lub na adres E-Mail.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez Abonenta inną metodą wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Abonentem i ADM-media s.c. oraz za zgodą ADM-media s.c..
 3. Zamówienia, w tym przedłużenia istniejących Usług realizowane są przez ADM-media s.c. niezwłocznie i zgodnie z Ofertą, jednak nie później niż do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty za dane zamówienie na rachunku bankowym ADM-media s.c. lub za pośrednictwem systemu płatności, chyba że inny termin został wskazany w Ofercie.
 4. W przypadku, kiedy realizacja danego zamówienia w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – ADM-media s.c. informuje Abonenta o możliwym czasie realizacji. Abonent ma prawo w takiej sytuacji do rezygnacji ze złożonego zamówienia i zwrotu całości wpłaconej kwoty. Akceptacja przez Abonenta nowego czasu realizacji równoznaczna jest z odstąpieniem od prawa do rezygnacji ze złożonego zamówienia, o ile zamówienie zostanie zrealizowane w wyznaczonym i zaakceptowanym przez Abonenta terminie.
 5. ADM-media s.c. informuje o realizacji zamówienia drogą elektroniczną, poprzez wysłanie informacji na adres E-Mail Abonenta i/lub wyświetlając taką informację w Panelu Klienta na koncie Abonenta.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje przesyłane są do ADM-media s.c. za pomocą poczty elektronicznej na adres E-Mail pomoc@adm-media.pl, przez Panel Klienta lub pocztą na aktualny adres siedziby ADM-media s.c..
 2. Abonent zobowiązuje się do przesyłania reklamacji dotyczących świadczonych Usług w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 3. ADM-media s.c. zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie – reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Abonenta.
 4. W przypadku żądania zwrotu wpłaconych przez Abonenta środków, ADM-media s.c. dokona zwrotu metodą, która została wybrana przez Abonenta do realizacji płatności. Jeśli zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy – ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do wykonania zwrotu wyłącznie na numer rachunku będącego numerem rachunku polskiego banku. ADM-media s.c. może odmówić wykonania zwrotu na rachunek bankowy w innym kraju bądź innej walucie niż PLN. W takiej sytuacji Abonent zobowiązuje się do wskazania numeru polskiego rachunku bankowego, na który ADM-media s.c. dokona zwrotu środków na rzecz Abonenta.

§ 6. Ceny, Płatności

 1. Płatności za Usługi realizowane są poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany na stronie https://klient.adm-media.pl, w Panelu Klienta lub wiadomościach E-Mail potwierdzających złożenie zamówienia w systemie ADM-media s.c., w walucie PLN i kwocie zgodnej ze złożonym zamówieniem.
 2. Abonent zobowiązuje się do dokonywania wpłat w terminie wyznaczonym na fakturze VAT, przed datą ważności Usługi lub w terminach podanych w wiadomościach wysyłanych przez ADM-media s.c. na adres E-Mail Abonenta, informujących o terminie wygasania Usługi.
 3. Za datę dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania jej na rachunku bankowym ADM-media s.c., datę przyjęcia przez system płatności Online lub datę zmianę statusu zamówienia Abonenta w Panelu Klienta na „opłacone”.
 4. Abonent dokonuje opłat zgodnie z ceną Usługi obowiązującą w chwili dokonywania wpłaty przez Abonenta i wskazaną przez Panel Klienta, ADM-media s.c. lub zawartą w ostatnim przypomnieniu o wygasaniu Usługi przesłanym przez system ADM-media s.c. na adres E-Mail Abonenta.
 5. Cena przedłużenia Usługi obowiązuje w okresie jej ważności. Z chwilą wygaśnięcia Usługi, Oferta staje się nieaktualna i ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za wznowienie wygasłej Usługi, która została opłacona po terminie płatności lub po jej wygaśnięciu. ADM-media s.c. informuje Abonenta o wysokości dodatkowej opłaty w Ofercie, w Panelu Klienta lub za pomocą wiadomości wysłanej na adres E-Mail abonenta w sytuacji, kiedy dodatkowa opłata jest wymagana do wznowienia działania Usługi.
 6. ADM-media s.c. ma prawo do wyłączenia, zawieszenia lub ograniczenia działania Usługi w przypadku braku dokonania opłaty za kolejny okres za daną Usługę, niewłaściwego dokonania wpłaty, w tym nieprawidłowej kwoty bądź w sposób niezgodny z Regulaminem.
 7. W przypadku płatności po terminie ważności Usługi, Abonent pokrywa koszty utrzymania danych Usługi na Serwerach ADM-media s.c. za dni, w których Usługa była zawieszona z powodu braku płatności. ADM-media s.c. przedłuża tym samym Usługę o opłacony przez Abonenta okres ważności licząc od dnia wygaśnięcia Usługi.
 8. W przypadku domen, za płatność w terminie ważności domeny uznaje się płatność dokonaną zgodnie z niniejszym Regulaminem i najpóźniej 1 dzień przed datą wygasania domeny. Płatności dokonane w dniu wygasania domeny uznaje się za płatności wykonane po terminie, co może oznaczać konieczność wykonania dopłaty w przypadku kwoty płatności niezgodnej z ceną odnowienia domeny wygasłej.

§ 7. Dane abonenta

 1. Abonent oświadcza, że podane przez niego dane podczas rejestracji na stronie ADM-media s.c. są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Abonent zobowiązuje się do samodzielnego aktualizowania swoich danych, w tym kontaktowych za każdym razem, kiedy ulegają one zmianie. Abonent może aktualizować swoje dane w dowolnym momencie poprzez Panel Klienta.
 3. Zmiana danych identyfikujących Abonenta, takich jak nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej, imię i nazwisko Abonenta, numer NIP oraz PESEL wymaga formy pisemnej, wraz z przedstawieniem dokumentów wymaganych przez ADM-media s.c. w celu prawidłowej identyfikacji i autoryzacji Abonenta. Wszelkie dokumenty, wnioski i oświadczenia przesyłane są przez Abonenta drogą elektroniczna na adres E-Mail wskazany przez ADM-media s.c. lub przez udostępniony przez ADM-media s.c. system informatyczny.
 4. ADM-media s.c. zobowiązuje się do zmiany danych Abonenta na podstawie pisemnego wniosku w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletu danych i dokumentów umożliwiających dokonanie zmiany.
 5. Zmiana danych Abonenta nie skutkuje zmianą danych w rejestrach i systemach operatorów zewnętrznych, jak również zmianą danych dla usług, które zostały zrealizowane przed zmianą danych (np. domeny, certyfikaty SSL). Zmiana tych danych może być realizowana na podstawie odrębnych wniosków i procedur, przewidzianych dla tego typu Usług.
 6. Przeniesienie praw i obowiązków do istniejących usług na innego Abonenta wymaga przeprowadzenia cesji, na podstawie pisemnego wniosku udostępnionego przez ADM-media s.c. na żądanie Abonenta oraz na zasadach i procedurach wskazanych przez ADM-media s.c..
 7. W przypadku utraty przez Abonenta dostępu do Panelu Klienta oraz Adresu E-Mail powiązanego z kontem Abonenta, Abonent może dokonać zmiany adresu E-Mail przypisanego do konta zgodnie z ust. 3, § 7.
 8.  

§ 8. Autoryzacja zgłoszeń

 1. ADM-media s.c. zobowiązuje się do odpowiedzi na każde autoryzowane Zgłoszenie Abonenta.
 2. Zgłoszenie uznaje się za autoryzowane wyłącznie w sytuacji, kiedy zostało ono wysłane na jedno z poniższych sposobów:
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres E-Mail pomoc@adm-media.pl lub inny wskazany przez ADM-media s.c. jako adres służący do obsługi bieżących Zgłoszeń oraz z adresu E-Mail wskazanego przez Abonenta w Panelu Klienta,
 4. za pomocą Panelu Klienta przez utworzenie Zgłoszenia przez Abonenta, po zalogowaniu na jego konto,
 5. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zgłoszenia w sytuacji, kiedy nie jest ono poprawnie autoryzowane.
 6. ADM-media s.c. nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwą realizację Zgłoszenia w sytuacji, kiedy zostało ono wysłane przez Abonenta w sposób nieautoryzowany.
 7. Obowiązkowi autoryzacji Zgłoszeń podlegają wszelkie sprawy kierowane przez Abonenta do ADM-media s.c. i związane z działaniem Usług Abonenta.
 8. W sytuacji, kiedy Abonent nie ma możliwości wysłania autoryzowanego Zgłoszenia, ADM-media s.c. może wskazać inną metodę przesłania Zgłoszenia lub umożliwić Abonentowi zmianę jego danych na podstawie odrębnej procedury.

§ 9. Prawa i obowiązki Abonenta

 1. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad i wytycznych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Abonent zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Klienta oraz nieudostępnianie tych danych osobom niepowołanym.
 3. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
 4. Abonent odpowiada na wszelkie działania wykonywane w ramach swojej Usługi, w tym za działania wykonywane przez swoich pracowników oraz inne podmioty, którym udostępnił on swoją Usługę.
 5. Abonent odpowiada za wszelkie pliki, dane, treści umieszczone na Serwerach ADM-media s.c. w ramach posiadanej Usługi oraz dane przesyłane przez Sieć ADM-media s.c. za pośrednictwem tej Usługi.
 6. Abonent odpowiada za należyte zabezpieczenie oraz aktualizację oprogramowania zainstalowanego i uruchomionego przez Abonenta w ramach posiadanej Usługi.
 7. Abonent ma prawo do korzystania z pomocy i wsparcia technicznego ADM-media s.c. w ramach swojej Usługi w zakresie, który został uwzględniony w Ofercie ADM-media s.c. lub w ramach pomocy związanej z bieżącym użytkowaniem Usługi.
 8. O ile pomiędzy Abonentem, a ADM-media s.c. nie została zawarta odrębna umowa na czas określony, Abonent nie jest zobowiązany do opłacania Usługi na kolejny okres ani informowania ADM-media s.c. o chęci rezygnacji z Usługi po upływie jej daty ważności.
 9. Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na uruchomienie Usługi zgodnie ze złożonym przez siebie zamówieniem przed upływem 14 dni. Tym samym Abonent oświadcza, że rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w momencie uruchomienia Usługi przez ADM-media s.c. na rzecz Abonenta i zgodnie z jego zamówieniem.
 10. Abonent ma prawo do rezygnacji z zamówionej Usługi i zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny, jeśli świadczenie Usługi przez ADM-media s.c. na rzecz Abonenta nie zostało rozpoczęte i zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.
 11. Abonent zobowiązuje się do nieuruchamiania w ramach usług na serwerach współdzielonych (Konta WWW) oprogramowania, które w sposób znaczący może obciążać serwery lub łącza ADM-media s.c., w szczególności serwerów gier oraz oprogramowania do transmisji audio/video (np. serwery komunikacji głosowej Team Speak, wideokonferencje, serwery VPN, Proxy, oprogramowanie sieci Peer-to-peer).

§ 10. Prawa i obowiązki ADM-media s.c.

 1. ADM-media s.c. deklaruje, że posiada możliwości, wiedzę oraz wszelkie prawa do świadczenia Usług zgodnie z udostępnianą na swojej stronie Ofertą.
 2. ADM-media s.c. zobowiązuje się do starannego wykonywania świadczonych Usług na rzecz Abonenta.
 3. ADM-media s.c. zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. ADM-media s.c. zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług Abonenta zgodnie z Ofertą.
 5. ADM-media s.c. odpowiada przed Abonentem do kwoty nie większej niż kwota wpłacona przez Abonenta za dane zamówienie lub ostatni okres rozliczeniowy.
 6. ADM-media s.c. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi przez Abonenta.
 7. ADM-media s.c. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zawieszenia Usługi Abonenta, jeśli zawieszenie Usługi nastąpiło z winy Abonenta.
 8. ADM-media s.c. ma prawo do obciążenia Abonenta kosztami Usługi zgodnie z Ofertą za okres, w którym Usługa była niedostępna lub zawieszona z winy Abonenta.
 9. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia działania Usługi Abonenta w sytuacji, kiedy jej działanie może doprowadzić do awarii serwerów, systemów, sieci lub urządzeń ADM-media s.c..
 10. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia działania Usługi Abonenta w sytuacji, kiedy jej działanie wpływa negatywnie na działanie Usług innych Abonentów lub uniemożliwia prawidłowe i bezawaryjne świadczenie Usług przez ADM-media s.c..
 11. Decyzję o zawieszeniu, ograniczeniu lub rodzaju nałożonych ograniczeń na Usługę klienta podejmuje Administrator ADM-media s.c. na podstawie bieżącej sytuacji i w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług wszystkich Abonentów, Usług, serwerów, sieci, systemów i urządzeń ADM-media s.c..
 12. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia Usług Abonenta, Administrator niezwłocznie informuje o tym fakcie Abonenta wraz ze wskazaniem przyczyny i rodzaju wykonanych czynności, związanych z działaniem Usługi Abonenta.
 13. Administrator zobowiązuje się do zdjęcia wszelkich nałożonych ograniczeń z Usługi Abonenta na jego żądanie oraz w sytuacji, kiedy przyczyna problemu już nie występuje i zdjęcie ograniczeń nie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu systemów ADM-media s.c.. Abonent na żądanie Administratora zobowiązuje się do wskazania kroków i czynności, jakie wykonał w celu rozwiązania w/w problemu.
 14. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, uruchomienia Usługi lub jej natychmiastowego wyłączenia w przypadku:
 15. kiedy dane podane przez Abonenta są nieprawidłowe, nieprawdziwe lub zachodzi uzasadnione podejrzenie co do ich prawdziwości, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wykorzystania Usługi przez Abonenta w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami Prawa,
 16. kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Usługa może być wykorzystywana w sposób szkodliwy dla ADM-media s.c., innych Abonentów lub użytkowników sieci Internet,
 17. kiedy Abonent w przeszłości naruszył Regulamin lub działał na szkodę ADM-media s.c. bądź innych Abonentów,
 18. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez Abonenta dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych przez niego w Panelu Klienta w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że dane te mogą być nieprawdziwe. O rodzaju dokumentów potwierdzających dane decyduje ADM-media s.c..
 19. ADM-media s.c. zobowiązuje się do zachowania danych Usługi przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia Usługi.
 20. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do udostępnienia Usługi Abonentowi lub danych znajdujących się na Usłudze wyłącznie w przypadku, kiedy Usługa jest opłacona i aktywna.
 21. ADM-media s.c. zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego usunięcia Usług i wszystkich powiązanych z nią danych po upływie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ważności Usługi.
 22. ADM-media s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z usunięcia bądź utraty danych nieopłaconej lub nieaktywnej Usługi.

§ 11. Gwarancje

 1. ADM-media s.c. udziela gwarancji na dostępność Usług zgodnie z Ofertą zamieszczoną na stronie https://klient.adm-media.pl lub na podstawie odrębnej Umowy zawartej z Abonentem.
 2. Gwarancja dostępności (SLA) określa współczynnik procentowy czasu w skali roku, w jaki Usługa będzie dostępna dla Abonenta. Przykładowo, SLA 99,80% oznacza, że Usługa może być niedostępna przez nie więcej niż 17,5 godziny w ciągu pełnego roku kalendarzowego lub rozliczeniowego.
 3. Poprzez niedostępność Usługi rozumie się całkowity brak jej funkcjonowania z więcej niż jednej lokalizacji zewnętrznej i przez minimum 1 minutę (np. brak odpowiedzi z serwera WWW ADM-media s.c.) oraz wynikający z nieprawidłowego działania serwerów, sieci bądź systemów ADM-media s.c..
 4. W czas niedostępności Usług wliczane są wszystkie przerwy związane z działaniem tych usług, wliczając w to awarie sieci, systemów, urządzeń ADM-media s.c., jak również planowane prace techniczne przeprowadzane przez ADM-media s.c..
 5. W przypadku niedotrzymania warunków gwarancji (SLA), Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z § 3 lub żądania przedłużenia ważności Usług na koszt ADM-media s.c. i o okres dwukrotnie dłuższy niż czas niedostępności Usługi w danym okresie rozliczeniowym.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie https://klient.adm-media.pl.
 2. O zmianach w Regulaminie ADM-media s.c. będzie informował na stronie https://klient.adm-media.pl i/lub w Panelu Klienta bądź drogą elektroniczną, poprzez wysłanie takiej informacji na adres E-Mail abonenta.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania opłaconego okresu Usługi Abonenta – nowy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opłacenia Usługi przez Abonenta na kolejny okres lub złożenia kolejnego zamówienia/przedłużenia przez Panel Klienta.
 4. Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące świadczonych przez ADM-media s.c. Usług, w tym związanych z prowadzoną Ofertą, będą wysyłane do Abonenta na adres E-Mail, który wskazuje on w swoim Panelu Klienta. Wiadomość wysłaną na taki adres E-Mail uznaje się za dostarczoną w chwili wysłania przez ADM-media s.c.. ADM-media s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości w wyniku błędu Abonenta, podania nieaktualnego lub nieprawidłowego adresu E-Mail bądź innych problemów występujących po stronie serwerów pocztowych bądź urządzeń Abonenta.
 5. Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie https://klient.adm-media.pl/privacy.
 6. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie od ADM-media s.c. informacji, komunikatów, zarówno drogą elektroniczną, jak i telefoniczną, związanych z bieżącym działaniem Usług opłaconych przez Abonenta i związanych ze sprawami technicznymi oraz rozliczeniowymi, w tym między innymi takimi jak przypomnienia o terminach płatności, komunikaty dotyczące przeprowadzanych prac technicznych w sieci i na serwerach ADM-media s.c. oraz informacje o istotnych zmianach w działaniu tych Usług.
 7. Wszelkie spory pomiędzy ADM-media s.c. i Abonentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby ADM-media s.c..
 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

DATA PUBLIKACJI: 2024-06-12

Kontakt

ADM-media Lublin

Długa 5 lok. 58
20-576 Lublin


tel. +48 81 534 76 84

tel. +48 81 440 49 11


ADM-media Warszawa

tel. +48 531 224 549


pn-pt 8:00-16:00 UTC+1

© 2024 Adm-media, realizacja: adm-media.pl